STUDYBASE Áiseanna Oideachais

Tuairisc ar na pictiúir do Bhéaltriail
Ghaeilge na hArdteistiméarachta 2018

Read in English

 
 
Cláraigh Íocaíocht
 

NA PICTIÚIR

 

Tuairisc ar Phictiúir na hArdteistiméarachta 2018
[ Táille €15 ]

 
Ní mór tosú ag obair
Pictiúir
Úsáidfear Fiche Sraitheanna Pictiúr le linn Béaltriail Ghaeilge na hArd-Teistiméarachta (Ard- agus Gnáthleibhéil)

Trácht  
Le linn na Béaltrialach iarrfar ort labhairt ar feadh cúpla nóiméad i dtaobh sraith amháin díobh a roghnóidh an scrúdaitheoir.  Mar chúnamh duit tá trácht scríofa againne ar gach sraith díobh d’fhonn cur ar do chumas do stór focal féin a mhéadú agus na téarmaí agus nathanna ar leith a ghabhann leis na hábhair atá i gceist a sholáthar duit.   Cuirfidh na tráchta seo feabhas as cuimse ar do chuid Gaeilge.  Cuideoidh siad leat i réimsí eile den scrúdú leis, sna trialacha cluastuisceana agus léamhthuisceana, agus in cibé aiste, óráid,  nó scéal a scríobhfaidh tú.

Tugtar Achoimre ar ábhar an tsratha pictiúr ina iomláine i dtosach.  Déantar cur síos ar gach pictiúr ar leith ansin.  Cuirtear tús leis an trácht le habairt shimplí a bheadh oiriúnach do mhic léinn an Ghnáthleibhéil ach go háirithe.  Déantar cur síos níos leithne ansin d’fhonn stór focal fairsing a sholáthar do lucht an Ard-Leibhéil chun gurbh fhéidir leo tagairt do gach uile rud atá le feiceáil sa phictiúr agus cur síos a dhéanamh air leis an téarmaíocht chuí.

Bhaineamar leas as www.focloir.ie agus as www.tearma.ie nuair a bhí na tráchta seo á scríobh againn.

Ceisteanna
Tar éis duitse labhairt ar feadh cúpla nóiméad faoi na pictiúir  cuirfear cúpla ceist ort ina dtaobh.  Ar deireadh iarrfar ort cúpla ceist de do chuid féin a chur.  D'fhonn áisiúlachta tá neart ceisteanna curtha againne le gach pictiúr.   Is furasta dhuit dá bhrí sin seisiún cleachtaidh chomhrá a chur ar siúl sa seomra ranga nó sa bhaile.   Níl uait ach duine a bhféadfá labhairt leis nó léi.  Duine éigin a éistfidh leat.

Aistriúcháin
Focail agus nathanna a úsáidtear  sna tráchta ach nach gcloistear ró-mhinic iad tugtar míniú i mBéarla orthu ar an leathanach seo.

Fuaimrian

Is féidir leat éisteacht leis an téacs á léamh agus tú ag tabhairt faoin quiz a cuireadh ar fáil mar chleachtadh. Tabhair aire don fhoghraíocht, focail ar nós “nuair” agus “chuaigh” ach go háirithe.  Ní mór cluas ghéar a bheith agat leis na fuaimeanna seo a aithint: “~ua~” agus an “r” caol agus an “c” séimhithe.  B’fhiú dhuit éisteacht leis an nGaeilge labhartha agus aithris a dhéanamh ar an dea-fhoghraíocht.  Fiú mura bhféadfaí cainteoir dúchais a thabhairt ort ba cheart duit a thabhairt le fios gurb eol duit go bhfuil nósanna foghraíochta áirithe á gcleachtadh ag cainteoirí maithe Gaeilge.   Nuair a thabharfaidh an scrúdaitheoir faoi deara go bhfuil iarracht á dhéanamh agat bronnfar breis marcanna ort.

Quizanna
Is é rud atá sna quizanna ná trialacha iomlánaithe a bunaíodh ar théacs an tráchta agus ar féidir a dhéanamh le linn duit éisteacht leis an bhfuaimrian taifeadta.  Brúigh ar “submit” go bhfeice tú an bhfuil na freagraí i gceart agat.  Taispeántar freagraí atá ceart le dath glas.   Is féidir tabhairt faoi fhreagraí a bhfuil dath dearg orthu arís.  Seans nár litrigh tú focal éigin i gceart. Nuair a bheidh na freagraí go léir i gceart agat tig leat 100% eile a chur le do scór  iomlán.  Maith thú!  Níl an Ghaeilge ró-dheacair tar éis an tsaoil!    
     

NA PICTIÚIR
DROCH-THORTHAÍ

 
CEISTEANNA AGUS FREAGRAÍ BUNAITHE AR PHICTIÚIR
 
ceisteanna
   
TÉACSANNA SAMPLACHA AGUS MÍNIÚCHÁIN I mBÉARLA
 
Míniúcháin